Työoikeus

Työoikeudelliset asiat ovat jokaisen yrityksen arkipäivää. Niin uusien työntekijöiden palkkaaminen kuin työsuhteen päättyminenkin ovat usein toistuvia tilanteita, joissa työoikeuden normit ja määräykset on tunnettava tarkoin. Yrityksen pitkäjänteinen kehittäminen edellyttääkin, että yrityksen tekemät henkilöstöratkaisut niin nousu- kuin laskusuhdanteenkin aikana ovat lainmukaisia ja päteviä. Tarve juridisesti kestäville ratkaisuille korostuu, kun otetaan huomioon työoikeuden pakottava luonne: Lain säännösten vastainen sopimus on monissa tapauksissa mitätön, eikä sopimuksella tavoiteltua vaikutusta näin ollen saavuteta. Tämä havaitaan valitettavan usein vasta työnantajan ja työntekijän välisten suhteiden kärjistyessä.

Yrityksen työoikeudellinen kenttä on jatkuvan muutoksen alainen. Yhä useampi toimiala on säännelty työlainsäädännön lisäksi myös työehtosopimuksin, jotka voivat yleissitovana tulla sovellettavaksi myös järjestäytymättömissä yrityksissä. Tämän monitasoisen ja usein pakottavia minimimääräyksiä sisältävän sääntelyn huomioonottaminen työsopimuksissa saattaa toisinaan olla haastavaa.

Työsopimuksiin on perinteisten vähimmäisehtojen rinnalle tullut erityyppisiä yhteiskunnan ja teknologian kehitykseen liittyviä määräyksiä, joilla tämän muutoksen mukanaan tuomia uusia kysymyksiä pyritään ratkomaan. Tällaisista määräyksistä voidaan mainita mm. kilpailukiellot, salassapitovelvoitteet, tekijänoikeuksien ja muiden immateriaalioikeuksien hallinta, tietoturva, sähköpostin ja internetin käyttö sekä näiden käytön valvonta. Näitä seikkoja koskeviin erityislakeihin saattaa sisältyä määräyksiä, joilla on suora vaikutuksensa myös työoikeuteen.

Tietyillä yrityksen henkilöstöpolitiikkaan kuuluvilla ratkaisuilla on myös joko suoraan tai välillisesti työoikeudellinen luonne, vaikka niillä on yhtymäkohtia myös muihin oikeuden aloihin. Tällaisia ovat esim. yrityksen henkilöstön kannustamis- ja sitouttamisjärjestelyt optio- tai osakkuusjärjestelyin sekä eri erityyppiset tulospalkkausjärjestelyt. Työoikeuden lisäksi sanotut toimenpiteet on usein syytä arvioida myös yhtiö- ja vero-oikeudelliselta kannalta.

Tarjoamme kattavat työoikeudelliset palvelut niin yrityksille kuin yksityishenkilöillekin mm. seuraaviin asioihin liittyen:

  • työsopimukset
  • työehtosopimuksiin liittyvät asiat
  • yhteistoimintalain piiriin kuuluvat asiat
  • kannustus- ja sitouttamisjärjestelyt (mm. optio-ohjelmat)
  • työoikeudelliset riita-asiat
  • työturvallisuusasiat